THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH NĂM 2023 

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Trên thực tế, ở nơi làm việc không thể tránh khỏi các tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động hay với tập thể người lao động. Các tranh chấp này đa phần liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như vấn đề tiền lương, điều kiện lao động, kỷ luật lao động. HR Legal giới thiệu với quý vị về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định của pháp luật trong bài viết dưới đây. 

Tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Khái niệm tranh chấp lao động

 Khoản 1 Điều 179 Bộ Luật lao động 2019 quy định về tranh chấp lao động như sau: 
“Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.”

Phân loại tranh chấp lao động

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:
a) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
b) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là một dạng tranh chấp lao động, bao gồm 02 trường hợp sau đây:
a) Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
b) Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Điều 195 Bộ Luật lao động quy định cụ thể về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Theo đó, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
– Hòa giải viên lao động
– Hội đồng trọng tài lao động
Lưu ý: Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công

ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT TƯ VẤN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích 

Trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, cần tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật. Đồng thời việc giải quyết phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại Điều 196 Bộ Luật lao động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
– Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.
– Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

Trong phiên họp hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau: 
Trường hợp 1: Các bên thỏa thuận được
Nếu các bên thỏa thuận được thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. 
Trường hợp 2: Các bên không thỏa thuận được: 
Nếu các bên không thỏa thuận được thì hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. 

  • Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
  • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

Lưu ý: 
– Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

– Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

– Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải (05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp) mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 197 của Bộ luật này;
b) Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công.

Trên đây là những quy định pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Nếu cần giải đáp các thông tin liên quan một cách sớm nhất, hãy liên hệ với HR Legal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *