[VĂN BẢN MỚI] THÔNG TƯ 15/2023/TT-BLĐTBXH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

TÓM TẮT NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ 15/2023/TT-BLĐTBXH:

Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH), bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh;

– Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 4 về Đóng bảo hiểm thất nghiệp;

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 về Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 9 về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH mới quy định 05 trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

  • Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
  • Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
  • Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp;
  • Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp;
  • Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 10 về Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

– Sửa đổi khoản 4 Điều 12 và bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 vào Điều 12 về Giải quyết hỗ trợ học nghề;

– Sửa đổi và ban hành kèm theo các Mẫu số 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 34 và 35 của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

– Bãi bỏ khoản 2 Điều 10 và một số nội dung tại Điều 12 Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH;

Bãi bỏ khoản 1 Điều 12 và đoạn “Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền hỗ trợ học nghề cho cơ sở dạy nghề; 01 bản đến cơ sở dạy nghề để không thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư này” tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

– Bãi bỏ Mẫu số 04, 09, 17, 18, 19, 20 Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024. Các Mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là bản tin văn bản pháp luật nhân sự mới ban hành; bài viết tóm tắt các nội dung chính của Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có vướng mắc pháp lý nhân sự, Anh/Chị vui lòng liên hệ với HR Legal để được tư vấn, giải đáp cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *