QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ THEO BLLĐ 2019

quy định hiện hành về thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng để hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể, tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động. Trong bài viết này, HR Legal cung cấp cho quý vị những quy định hiện hành về thỏa ước lao động tập thể. 

Thỏa ước lao động tập thể là gì? 

thế nào là thỏa ước lao động tập thể
Thế nào là thỏa ước lao động tập thể?

Điều 75 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Nội dung thỏa ước không được trái với quy định của pháp luật và khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thỏa ước lao động tập thể bao gồm:

  • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
  • Thỏa ước lao động tập thể ngành
  • Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp
  • Các thỏa ước lao động tập thể khác

Đọc thêm các quy định về thương lượng tập thể tại đây.

Trình tự lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể được hình thành thông qua đàm phán, thỏa thuận giữa đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động nhằm nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Trình tự lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể
Trình tự lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể

Để có được sự thỏa thuận này, Điều 76 Bộ luật Lao động quy định về việc lấy ý kiến và ký kết thỏa ước như sau: 

– Trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp và chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

– Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu quyết đối với dự thảo thỏa ước do tổ chức đại diện người lao động quyết định nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tham gia thương lượng. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động lấy ý kiến biểu quyết về dự thảo thỏa ước.

– Thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi đại diện hợp pháp của các bên thương lượng và phải được gửi cho mỗi bên ký kết.
Lưu ý: Theo Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH thì thủ tục này đã bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nên doanh nghiệp không phải gửi thỏa ước lao động tập thể cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

– Sau khi thỏa ước được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho người lao động của mình biết.

Lưu ý: Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước do phía người sử dụng lao động chi trả.

Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể

Điều 78 Bộ luật lao động quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể như sau: 

– Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày ký kết.
– Thỏa ước sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện, có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động. 
– Thỏa ước có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm, thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước.

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp
Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Để có căn cứ thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, Bộ luật Lao động quy định như sau: 

– Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước đang có hiệu lực.

– Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

– Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại đây.

Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua thương lượng tập thể. Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện như việc thương lượng, ký kết TULĐ tập thể.

Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước không còn phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi nào?

Theo đó, Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước vi phạm pháp luật. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Toàn bộ nội dung thỏa ước vi phạm pháp luật;
  • Người ký kết không đúng thẩm quyền;
  • Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký kết.

Khi thỏa ước lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tòa án nhân dân có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước đó vô hiệu. 

Lưu ý: Khi thỏa ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động.

Trên đây là những quy định hiện hành về thỏa ước lao động tập thể. Liên hệ với HR Legal để được giải đáp kịp thời các vấn đề liên quan. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *