NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tịa Việt Nam

Ngày 18/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm mới nổi bật của Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Về cơ quan cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài

– Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì cơ quan cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng NLĐ nước ngoài chỉ thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Theo Nghị định 70/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên cả nước cũng như quản lý người Việt làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, nghị định này bãi bỏ nội dung “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế” tại nghị định 35/2022 ngày 28-5-2022. 

Lưu ý: Theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với việc sử dụng NLĐ nước ngoài tại Việt Nam. 

Về thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 – So với Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã rút ngắn thời gian báo cáo giải trình xuống còn ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

– Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

(Trước đây là ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài).

Thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên cổng thông tin điện tử

Theo quy định mới tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử.

– Về thời hạn đăng tải thông tin tuyển dụng: ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

– Về nội dung đăng tải thông tin tuyển dụng: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.

– Về Cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin tuyển dụng: Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

– Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

  • Vị trí và chức danh công việc;
  • Mô tả công việc;
  • Số lượng;
  • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm;
  • Mức lương;
  • Thời gian và địa điểm làm việc

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Đọc thêm các bài viết tư vấn luật lao động

Thời điểm có hiệu lực của Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Theo nghị định 70/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên cả nước cũng như quản lý người Việt làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, nghị định này bãi bỏ nội dung “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế” tại Nghị định 35/2022 ngày 28-5-2022. 

Như vậy, sở lao động – thương binh và xã hội sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vào tháng 8-2023. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 70/2023/NĐ-CP như sau

Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Như vậy, Nghị định 70/2023/NĐ-CP được chính thức áp dụng từ ngày 18/9/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *