Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động

Ngày 20/11/2019 Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động 2019. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động. Đọc toàn văn Bộ luật Lao động 2019:

Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *